1§ Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Botniagolf r.f. och dess hemort är Kauhajoki.

2§ Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja utövande av golf och övrig idrott och motion, och i detta sammanhang ordna träningar och tävlingar och liknande sammankomster, upprätthålla möjligheter till utövandet av golf och övriga bollsporter för sina medlemmar, äga och förvalta egendom för verksamhetens utövande och upprätthålla klubbutrymmen och anordna möten och tillställningar i anknytning till verksamheten. För att stöda sin verksamhet kan föreningen bedriva restaurangverksamhet.

3§ Medlemskap

Medlemsansökningarna beviljas och förkastas av styrelsen. Utöver detta kan föreningen vid sina möten utnämna hedersmedlemskap till personer som utmärkt sig speciellt.

4§ Medlems- och årsavgifter

Föreningens medlemmar är skyldiga att betala de medlemsavgifter och årsavgifter som föreningens höstmöte beslutar om under den tidsperiod som styrelsen beslutar om. För försenade medlems- och årsavgifter kan uppbäras en av höstmötet fastslagen förseningsavgift. Hedersmedlemmarna är befriade från medlems- och årsavgifter.

5§ Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som väljs för en tidsperiod av ett år av höstmötet och som består av en ordförande och därtill minst sex och högst nio (9) ordinarie medlemmar, som väljs för en treårsperiod på så vis att det årligen är tre (3) styrelsemedlemmar som står i tur att avgå. Istället för en avgående styrelsemedlem väljer föreningens möte en ny medlem för resten av perioden. Styrelsen utser bland sina medlemmar en viceordförande, och utser och avlönar en verksamhetsledare, sekreterare och kassör samt personer för att verkställa övriga uppgifter nödvändiga för föreningens verksamhet. Styrelsen möts, sammankallad av ordföranden, eller i dennes frånvaro, av viceordföranden, eller närhelst minst tre medlemmar av styrelsen föreslår möte. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden och minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsens möten skall protokollföras. Styrelsen uppgör ordningsregler, som föreningens möte godkänner.

6§ Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam, styrelsens viceordförande och medlemmar två tillsammans, eller av dem som av styrelsen getts i uppdrag att teckna föreningens namn.

§7 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår och innan slutet av mars skall verksamhetsgranskarna/revisorerna ha tillgång till bokslutet. Verksamhetsgranskningsberättelsen/revisionsberättelsen ska finnas till hands för styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

8§ Föreningens möten

Föreningens årsmöte skall hållas årligen innan slutet av april. Höstmötet hålls årligen innan slutet av november. Extra möten håller föreningen, om styrelsen ser ett behov därav, eller om minst en tiondel (1/10) av medlemmarna har begärt därom skriftligen och samtidigt meddelat det ärende som man vill behandla. Till föreningens möte sammankallas genom en skriftlig inbjudan som postats till medlemmarnas i medlemsregistret anmälda adress, eller i en av årsmötet fastslagen tidning minst sju dagar innan mötet.

9§ Vid föreningens möten behandlas följande ärenden

Ärenden som behandlas vid höstmötet

 • val av styrelsens ordförande
 • val av ordinarie medlemmar istället för de som är i tur att avgå
 • val av revisor och en suppleant för revisorn för att granska föreningens verksamhet och styrelse
 • fastslås följande verksamhetsperiods medlems- och årsavgifter, samt greenfeeavgiften för gästspelare
 • verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsperiod fastslås
 • övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas

Ärenden som behandlas vid årsmötet

 • bokslut och årsberättelse presenteras
 • verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 • beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 • beslut om användningen av verksamhetsperiodens resultat
 • övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas

10§ Rösträtt

I föreningens möten har varje medlem och hedersmedlem en röst. I föreningens möten kan man rösta med fullmakt. De medlemmar som inte har avlagt sin medlemsavgift har ingen rösträtt i föreningens möten. Om rösterna fördelas jämnt, avgör ordförandes röst, utom i val, där omlottning avgör.

11§ Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de röster som har avgetts vid omröstningen. Ändring av stadgarna respektive upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål. Ett förslag för att ändra stadgarna, eller ett annat förslag av föreningens medlemmar skall för att bli behandlat vid föreningens möte, inlämnas skriftligen tre veckor innan mötet.

12§ Övriga regler

Vid de punkter där ingenting omnämnts i dessa stadgar följer föreningen den gällande föreningslagstifningens föreskrifter.