Vägar

Grus- och sandvägarna på banan är fasta hinder. Från dessa får man befria sig utan plikt (regel 24-2).

Skyddade träd

De träd som är planterade på banans spelområde och som har stödpålar är fasta hinder och det är förbjudet att spela från dessa. Om dessa träd stör spelarens stans eller hans svingbana, bör spelaren befria sig utan straff enligt regel 24-2b(i). Enarna på banan är inte skyddade.

Regnvattensbrunnarnas lock

Regnvattensbrunnarnas lock är fasta hinder. Från dessa får man befria sig utan plikt (regel 24-2).

Straff vid brott mot lokala regler

Matchspel: förlorat hål

Slagspel: två slag

Användning av distansmätare

Användning av distansmätare är tillåtet. Spelaren kan tillägna sig kunskap om avstånd genom att använda sig av apparatur för att mäta distansen.

Spelaren får inte använda sig av distansmätare eller apparatur för att mäta distansen för att mäta andra omständigheter som kan påverka hans spel (t.ex. höjdskillnader, vindhastigheter etc) (regel 14-3).

Straff vid brott mot lokala regler

Matchspel: förlorat hål

Slagspel: två slag, den andra förseelsen leder till diskvalificering

Lösa stenar i bunkrarna

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, som får avlägsnas utan plikt (regel 24-1).

Bevattningssystemets lock

Man befriar sig från bevattningssystemets lock eller andra oflyttbara hindrande förmål enligt regel 24-2. Utöver det här får spelaren befria sig på följande sätt om det tidigare nämnda oflyttbara hindret är högst två klubblängder från greenens kant och befinner sig mellan bollen och hålet: När bollen är utanför greenen, men inte i ett hinder och högst två klubblängder från det tidigare nämnda oflyttbara hindret och hindret befinner sig mellan bollen och hålet får bollen lyftas, putsas och droppas på närmast spelbara plats som a) inte är närmare hålet, b) befriar spelaren från hindret och c) inte är i ett hinder eller på greenen. Bollen får putsas när den lyfts.

Måttpålar på banan

Alla måttpålar på banan är oflyttbara hindrande föremål. Avlägsnande är förbjudet. Befrielse utan plikt enligt regel 24-2.