Botnia Golf ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Botniagolf r.y. ja sen kotipaikka on Kauhajoen kaupunki.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista, ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia ja kilpailuita ym. samantapaisia tilaisuuksia, ylläpitää golf- ja muiden pallopelien kenttiä jäsentensä käyttöä varten, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä ylläpitää klubitiloja ja järjestää kokouksia ja toimialaansa liittyviä tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseen yhdistys voi harjoittaa ravintolatoimintaa.

3 § Jäsenyys

Jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Lisäksi yhdistyksen kokouksessa voidaan valita erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi.

4 § Jäsen- ja vuosimaksut

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät jäsen- ja vuosimaksut, hallituksen määräämänä aikana. Myöhästyneille jäsen- ja vuosimaksuille on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästysmaksu. Kunniajäsenet ovat jäsen- ja vuosimaksuista vapaita.

5 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ( 3 ) ja enintään viisi ( 5 ) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että vuosittain puolet jäsenistä ovat aina erovuorossa. Säännön voimaan astuessa valitaan uusi hallitus ja erovuoroiset arvotaan. Eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä nimittää ja palkkaa yhdistyksen toiminnanjohtajaksi, sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja muihin tehtäviin tarvittavat henkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä tekee esityksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä, joihin myös varapuheenjohtaja mukaan luetaan ovat läsnä tai varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä ovat läsnä. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Hallitus laatii yhdistykselle järjestyssäännöt, jotka yhdistyksen kokous hyväksyy.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet kaksi yhdessä, tai hallituksen erikseen siihen määräämät toimihenkilöt.

7 § Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on ennen maaliskuun loppua asetettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilitarkastajien kertomukset on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun loppua. Syyskokous pidetään vuosittain ennen marraskuun loppua. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti vaatinut, ja samalla ilmoittanut sen asian, jonka käsittelyä halutaan. Yhdistyksen kokous kutsutaan kokoon joko kirjallisella ilmoituksella, joka on postitse lähetettävä tai muutoin toimitettava kullekin jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen, tai vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä vähintään 7 päivää ennen kokousta.

9 § Kokouksessa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
 • vahvistetaan seuraavan vuoden jäsen-, vuosi-, ja vieraspelaajilta perittävien green fee- maksujen suuruus
 • vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • käsitellään muut hallituksen esille tuomat kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
 • esitetään tilintarkastus kertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja tilivelvollisille
 • päätetään tilivuoden tuloksen käyttämisestä
 • käsitellään muut hallituksen esille tuomat kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa on oikeus äänestää valtakirjalla. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa ( 2/3 ) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, tai muu yhdistyksen jäsenten tekemä ehdotus on tullakseen yhdistyksen kokouksessa käsitellyksi, jätettävä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta.

12 § Erinäisiä säännöksiä

Näissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.